Photoshop把普通MM照片转漫画效果

作者:网络 来源:佚名 更新时间:2008-01-01 02:26:07 点击:

原图

photoshop把普通mm照片转漫画效果_网页设计webjx.com

最终效果图(字体我做成了动态):

photoshop把普通mm照片转漫画效果_网页设计webjx.com

|||

以下是教程:

第1步.____________________________________

photoshop把普通mm照片转漫画效果_网页设计webjx.com

第2步.____________________________________

photoshop把普通mm照片转漫画效果_网页设计webjx.com

|||

第3步.____________________________________

photoshop把普通mm照片转漫画效果_网页设计webjx.com

第4步.____________________________________

photoshop把普通mm照片转漫画效果_网页设计webjx.com

|||

第5步.____________________________________

photoshop把普通mm照片转漫画效果_网页设计webjx.com

第6步.____________________________________

photoshop把普通mm照片转漫画效果_网页设计webjx.com

|||

第7步.____________________________________

photoshop把普通mm照片转漫画效果_网页设计webjx.com

第8步.____________________________________

photoshop把普通mm照片转漫画效果_网页设计webjx.com