ASP获取一个数字的个位、十位、百位的函数代码

作者:网络 来源:佚名 更新时间:2010-12-23 22:12:08 点击:

获取一个数字的个位、十位、百位的代码,需要的朋友可以参考下。
 

Function NumberSplit(num) 
Dim i,length 
length=Len(num) 
For i=1 To length 
NumberSplit=NumberSplit & num mod 10 & "," '余数 
num = num \ 10 '整除 
Next 
NumberSplit=Left(NumberSplit,Len(NumberSplit)-1) 
End Function